Blogger Widgets
»

Do You Love Me?

Thursday, December 1, 2011

PERSEKITARAN PEMASARAN

2.0 PERSEKITARAN PEMASARAN

            Anda telah tahu apa itu pemasaran, tetapi tahukah anda apa dia persekitaran dalam pemasaran itu sendiri.  Di dalam unit ini kita akan melihat dengan lebih jelas apa yang dikatakan dengan persekitaran pemasaran. 

Persekitaran pemasaran syarikat merupakan beberapa faktor dan kuasa di luar pemasaran yang akan mempengaruhi keupayaan pengurus atau organisasi dalam membangun dan mengekalkan perniagaannya.  Persekitaran pemasaran ini memberikan peluang dan  ancaman kepada syarikat.

Persekitaran pemasaran ini terdiri daripada persekitaran mikro dan persekitaran makro.

Persekitaran mikro merupakan kuasa atau faktor yang berkait terus dengan organisasi seperti syarikat, pembekal, orang tengah (perantara pemasaran), pelanggan, pesaing dan masyarakat.

Persekitaran makro pula terdiri daripada pihak luar yang akan mempengaruhi persekitaran mikro.  Ia merupakan desakan-desakan sosial yang lebih besar iaitu demografi, ekonomi, alam semulajadi, teknologi, politik dan budaya.

            Untuk memahami persekitaran ini, kita akan membincangkan dengan lebih jelas lagi kesemua faktor persekitaran mikro dan makro di dalam input yang seterusnya.

2.1  PERSEKITARAN MIKRO

Kejayaan sesuatu perniagaan bergantung kepada kebijaksanaan pengurusan pemasaran sesebuah organisasi.  Mereka memerlukan bantuan  daripada pihak lain yang berada  di dalam persekitaran mikro untuk menyempurnakan tanggungjawab mereka.  Faktor-faktor yang boleh dikawal bolehlah kita gambarkan seperti Rajah 2.1.

Rajah 2.1  Persekitaran mikro
2.1.1  Syarikat
Syarikat atau organisasi ini meliputi pihak pengurusan atasan syarikat yang bertanggungjawab di dalam membentuk misi, objektif, strategi, polisi-polisi umum atau dasar-dasar syarikat dan sebagainya yang berkait rapat dengan syarikat.  Ia meliputi jabatan-jabatan di dalam syarikat itu sendiri seperti jabatan kewangan, jabatan penyelidikan dan pembangunan, jabatan pengeluaran, jabatan pembelian  dan sebagainya.
2.1.2   Pembekal
Firma atau individu yang membekalkan sumber-sumber yang diperlukan oleh syarikat untuk mengeluarkan produk dan perkhidmatan.  Pembekal sebagai penghubung penting antara pembeli dan syarikat dalam sistem penghantaran nilai.  Ia akan mempengaruhi dari segi harga. Pembekal bertanggungjawab dalam membekalkan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan produk.  Contoh syarikat pembuat tayar , Silverstone Sdn Bhd memerlukan getah sebagai bahan mentahnya.  Maka pembekal bahan mentah tersebut adalah pembekal bagi Silverstone Sdn Bhd.

 2.1.3        Perantara Pemasaran

Firma-firma yang dapat membantu organisasi mempromosi, menjual dan mengagihkan produk syarikat kepada penguna akhir.  Antaranya ialah :

                        Orang tengah pemasaran
Firma saluran agihan yang membantu organisasi mencari pembeli dan menjual bagi pihak mereka. Ini termasuklah pemborong dan peruncit.

                        Firma pengagihan fizikal
Membantu organisasi menyimpan dan memindahkan produk dari satu tempat ke satu tempat yang lain.  Firma ini perlu menimbangkan cara terbaik dalam menyimpan dan memindahkan barangan, mengimbangkan faktor-faktor seperti kos, penghantaran, keselamatan dan kelajuan.  Barangan hendaklah sampai pada masa yang ditetapkan dengan keadaan yang baik.  Contoh  firma yang terlibat adalah firma pergudangan dan firma pengangkutan  Kontena Nasional di Malaysia.

Agensi perkhidmatan pemasaran
Ia adalah firma penyelidikan pemasaran, agensi pengiklanan, firma media dan firma penasihat pemasaran yang membantu syarikat dalam mempromosi dan menyasar produk kepada pasaran yang tepat.

Perantara kewangan
Ia membantu dalam hal pengurusan kewangan syarikat.  Contoh perantara kewangan adalah bank, syarikat insuran dan syarikat kredit.
2.1.4        Pengguna/Pelanggan
Pengguna atau pembeli merupakan individu atau firma akhir yang membeli dan menggunakan produk.  Terdapat lima jenis pasaran pelanggan :

Pasaran pengguna – individu atau isi rumah membeli untuk kegunaan    sendiri.
Pasaran industri – pihak-pihak yang membeli bagi tujuan pemprosesan.
                        Pasaran peruncit – pihak-pihak yang membeli bagi tujuan penjualan semula.
Pasaran kerajaan – pihak-pihak yang membeli bagi tujuan kegunaan awam.
Pasaran antarabangsa – termasuk pasaran-pasaran lain di peringkat antarabangsa.
2.1.5  Pesaing
Syarikat perlu mengetahui saiz dan perletakan industrinya berbanding dengan pesaingnya.  Firma perlu membangunkan strategi yang memberi mereka kadar pulangan yang lebih baik.  Syarikat perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka berbanding dengan pesaing. Oleh itu mudah bagi mereka untuk menjalankan strategi-strategi bagi mengatasi pesaing.
2.1.6  Masyarakat
Masyarakat atau orang awam merupakan kumpulan yang dapat memberi kesan kepada keupayaan organisasi untuk mencapai objektif yang ditetapkan.  Terdapat tujuh jenis masyarakat iaitu :

                        Masyarakat kewangan mempengaruhi kemampuan syarikat untuk mendapatkan wang.
                        Contoh adalah seperti bank, institusi kewangan dan pemegang saham
                       
Masyarakat media meliputi syarikat yang menguruskan berita, rencana dan pendapat pengarang.  Ini termasuk media elektronik seperti  televisyen dan radio juga media cetak seperti akhbar dan majalah.
                       
Masyarakat kerajaan.  Kerajaan mempunyai pengaruh yang kuat.  Pengurusan mesti mengambil kira pembangunan kerajaan.  Pemasaran mesti selalu mendapat nasihat daripada peguam syarikat mengenai keselamatan barangan, ketepatan pengiklanan dan sebagainya. 
                       
Masyarakat tindakan rakyat meliputi golongan-golongan bukan kerajaan yang menyuarakan atau menperjuangkan hak-hak pengguna atau persekitaran.  Contohnya, pertubuhan NGO dan Persatuan Pengguna (CAP).

Masyarakat tempatan termasuklah penduduk setempat dan organisasi masyarakat tersebut.  Syarikat seharusnya berhubung dengan masyarakat, menjawab soalan dan menyumbangkan sesuatu untuk masyarakat setempat.

Masyarakat umum individu atau kumpulan manusia yang mengambil perhatian terhadap barangan dan perkhidmatan syarikat.  Imej atau pandangan masyarakat terhadap syarikat mempengaruhi dalam jualan.

Masyarakat dalaman merupakan setiap individu yang bekerja atau terlibat di dalam organisasi tersebut seperti lembaga pengarah, pengurus, pekerja dan sukarelawan.  Apabila pekerja berpuas hati dengan syarikat, mereka akan bersikap positif dan akan memberi kesan kepada keseluruhan masyarakat luarannya.

2.2 PERSEKITARAN MAKRO

Sebelum ini kita telah lihat desakan-desakan dalaman syarikat, seterusnya kita lihat pula desakan-desakan yang lebih besar pula iaitu persekitaran makro. Persekitaran makro merupakan satu persekitaran yang lebih luas yang memberi peluang dan ancaman kepada syarikat.

Rajah 2.2 Persekitaran makro

2.2.1  Demografi
           
Demografi berkait rapat dengan saiz, lokasi, kepadatan, umur, jantina, kelas sosial dan  lain-lain ciri kependudukan seperti bangsa, pekerjaan serta statistik lain berhubung populasi penduduk dalam sesebuah negara atau kawasan.  Persekitaran demografi ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi pemasar dalam strategi pemasaran meliputi jumlah kuantiti produk yang akan dikeluarkan  , produk yang sesuai dikeluarkan dan sebagainya.

Contohnya di kawasan Lembah Klang populasi penduduk adalah ramai berbanding dengan di Utara Malaysia sebab Lembah Klang merupakan kawasan tumpuan ramai yang kaya dengan sumber-sumber ekonomi seperti perkilangan dan pertanian.  Justeru itu dapatlah dikatakan kawasan Lembah Klang populasinya tinggi, golongan belia adalah ramai dan kuasa beli akan menjadi semakin besar.
2.2.2 Ekonomi
Faktor ekonomi boleh mempengaruhi kuasa beli dan corak perbelanjaan pengguna.  Antara lain ialah perubahan di dalam pendapatan – apabila pendapat meningkat kuasa beli akan meningkat.  Kita lihat pada pertengahan tahun 1997 apabila negara mengalami kemelesetan ekonomi, industri automobil menghadapi kesukaran apabila unit jualan semakin menurun.  Industri lain  seperti perhotelan, perindustrian dan lain-lain industri juga turut terasa kesan dari perubahan ekonomi tersebut.

Perubahan di dalam cara berbelanja, menurut  Hukum Engel telah menyatakan bahawa apabila pendapatan penduduk meningkat, perbelanjaan untuk makanan akan menurun.

Contohnya, di dalam kegawatan ekonomi penggunaan kad kredit yang meluas boleh menyumbang kepada penjanaan ekonomi kerana berlakunya peningkatan di dalam kadar  berbelanja pengguna.
2.2.3  Alam Semulajadi
Alam semulajadi melibatkan sumber-sumber semulajadi yang digunakan sebagai input oleh pemasar dan sekaligus mempengaruhi aktiviti pemasaran.  Ia melibatkan beberapa perkara seperti sumber bahan mentah, sumber tenaga, kadar pencemaran serta  campurtangan kerajaan di dalam pengurusan sumber semulajadi.

Sumber semulajadi yang semakin berkurangan berbanding permintaan yang semakin meningkat juga menghasilkan usaha-usaha untuk menggantikan atau mengurangkan penggunaan sumber tersebut.  Sebagai contoh penyelidikan dan pembangunan (R&D) ke atas penggunaan buah kelapa untuk menghasilkan santan telah mendapati ia boleh tahan lebih  lama apabila dijadikan santan serbuk. 

Peningkatan terhadap tahap pencemaran bagaimanapun akan memberi peluang kepada pemasar untuk menyediakan produk bagi mengawal pencemaran. Kaedah penghasilan dan pembungkusan produk yang tidak memberi kesan kepada persekitaran dapat dihasilkan.
2.2.4  Teknologi
Peningkatan dalam teknologi banyak mempengaruhi  dunia pemasaran.  Perubahan teknologi telah  menyebabkan lebih banyak peluang dan pasaran baru kepada pemasar.  Ia turut menyumbangkan kepada peningkatan peruntukan belanjawan di dalam R & D.  Kesan dari pembangunan teknologi ini akan meningkatkan keluaran, wujudnya produk-produk inovasi dan memberi kesan kepada aktiviti-aktiviti pemasaran. Contoh : penggunaan internet di dalam melaksanakan aktiviti promosi oleh sesebuah syarikat.

2.2.5  Politik

Keputusan di dalam pemasaran turut dipengaruhi oleh perkembangan politik.  Politik merangkumi undang-undang, agensi-agensi kerajaan dan kumpulan-kumpulan yang boleh mempengaruhi aktiviti-aktiviti pemasaran.

Contoh : Kerajaan telah menetapkan peraturan supaya semua penunggang motosikal memakai topi keledar, telah memberi kesan positif kepada industri pembuatan topi keledar.
2.2.6  Sosial dan Kebudayaan
Institusi-institusi dan tekanan yang mempengaruhi nilai, persepsi serta sikap masyarakat.  Ia penting kerana masyarakat dibentuk oleh nilai dan kepercayaan mereka.

Contoh : Pegangan nilai-nilai budaya – Masyarakat Cina menganggap  warna merah merupakan warna yang bertuah.
Perubahan budaya               –  Tahap kesedaran masyarakat Malaysia    kini telah meningkat di dalam penggunaan produk kesihatan berbanding dahulu.

Kita telah hampir mengakhiri unit ini, bagaimana? Adakah anda faham kesan atau pengaruh persekitaran pemasaran ini ?  Perlu diingat bahawa persekitaran pemasaran ini terdiri daripada  persekitaran mikro iaitu yang berhubung secara langsung dengan pemasar dan persekitaran makro iaitu yang berhubung tidak secara langsung dengan pemasar.  Persekitaran mikro adalah terdiri daripada persekitaran dalaman syarikat, pembekal, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing dan pihak awam.  Persekitaran makro pula terdiri dari elemen demografi, ekonomi, alam semulajadi, teknologi, politik dan kebudayaan.  Persekitaran makro ini akan membentuk peluang serta ancaman kepada syarikat.  Jelaslah disini untuk membuat perancangan pemasaran yang baik , pemasar perlu memahami persekitaran mikro dan makro.

Akhir sekali, diharapkan anda dapat membezakan kesan faktor-faktor persekitaran mikro dan faktor-faktor persekitaran makro ke atas aktiviti-aktiviti dan rancangan syarikat .

No comments :

Post a Comment