Blogger Widgets
»

Do You Love Me?

Sunday, March 18, 2012

CAMPURAN PEMASARAN:AGIHAN

5.0    PENGENALAN

Sebelum ini anda telah lihat dan tahu tentang produk juga harga.  Di dalam unit ini anda akan lihat pula bagaimana agihan sesuatu barang itu dapat dilakukan.  Saluran agihan atau disebut juga sebagai saluran pengedaran sangat penting kerana ianya akan menentukan sama ada produk tersebut mudah  diperolehi atau tidak.

Tahukah anda apa itu agihan?  Agihan di sini membawa maksud pihak yang terlibat secara langsung atau tidak untuk memastikan produk yang ditawarkan sentiasa tersedia dan mudah didapati oleh pengguna.  Secara ringkasnya bolehlah dikatakan dengan wujudnya saluran agihan ini akan dapat memastikan produk yang diperlukan berada tepat pada masa dan tempat yang diperlukan, juga dalam  kuantiti yang diharapkan.

 Wujudnya saluran agihan ini akan menggerakkan produk dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna.  Tetapi tahukah anda bagaimana produk dapat digerakkan daripada pengeluar kepada pengguna.  Orang tengah atau perantara pemasaran inilah yang banyak membantu dalam mengerakkan produk tersebut.  Orang tengah  terdiri daripada pemborong, peruncit, ejen, broker, wakil pengilang dan sebagainya.  Oleh itu orang tengah penting kerana ia dapat membantu syarikat dalam menjimatkan wang, masa dan tenaga.

5.1 PERANAN SALURAN AGIHAN
           
Hadirnya orang tengah yang membantu di dalam kerja-kerja pengagihan ini banyak membantu pengeluar dalam menyelesaikan banyak masalah.  Saluran agihan ini juga dapat melengkapkan urusniaga di antara pengeluar dengan pengguna.

Ahli-ahli saluran agihan atau orang tengah ini memainkan peranan yang sangat penting.  Antara peranan yang dimainkan oleh saluran agihan ini ialah :
  
    1. Sumber penyampai maklumat
Mengumpul dan mengagihkan maklumat penyelidikan pemasaran serta perisikan pemasaran berkenaan faktor-faktor dan tekanan-tekanan dalam persekitaran pemasaran yang diperlukan untuk tujuan pertukaran, perancangan dan bantuan

      2.   Penghubung
Ahli-ahli di dalam saluran agihan ini juga dikatakan dapat mencari dan berkomunikasi dengan pembeli berpotensi.

3.      Promosi
Mereka juga boleh membentuk dan menyebarkan komunikasi persuasif berhubung dengan sesuatu tawaran.

4.      Pemadanan
Membentuk dan menyesuaikan tawaran mengikut keperluan para pembeli, termasuklah aktiviti-aktiviti seperti pengeluaran, penggredan, pemasangan dan pembungkusan.

5.      Perundingan
Persetujuan juga akan dicapai ke atas harga dan terma-terma lain sesuatu tawaran supaya pemilikan boleh dipindahkan.

6.      Pengagihan fizikal
Mengangkut dan menyimpan barangan.

7.      Pembiayaan
Mendapatkan dan menggunakan dana untuk menutup kos kerja saluran.

8.      Pengambilan risiko
Mengambil risiko dalam menjalankan kerja-kerja saluran.

            Di akhir input ini diharapkan anda akan dapat memahami peranan-peranan yang dimainkan oleh ahli-ahli di dalam saluran agihan.  Anda akan mempelajari dengan lebih mendalam lagi berkenaan saluran agihan di dalam input yang seterusnya.

5.2  TAHAP-TAHAP SALURAN AGIHAN

Saluran pengagihan boleh berlaku dalam beberapa tahap, tetapi tahukah anda apa yang dimaksudkan
dengan tahap saluran pengagihan?  Tahap saluran pengagihan ini biasanya merujuk kepada jumlah orang
tengah atau ahli saluran agihan yang terlibat menjalankan sebahagian kerja untuk membawa keluaran
dan pemilikannya lebih hampir kepada pengguna akhir.  Memandangkan kedua-dua pengeluar dan
pengguna akhir juga menjalankan beberapa tugas, mereka adalah sebahagian daripada setiap saluran. 
Kita menggunakan bilangan tahap orang tengah untuk menunjukkan kepanjangan sesuatu saluran.

Tahap-tahap di dalam saluran pengagihan ini boleh dilihat di dalam rajah berikut :
Berdasarkan rajah 5.2 ( i )  kita boleh lihat ada 4 saluran di dalam pengagihan produk pengguna.

Saluran 1  biasa juga disebut sebagai saluran pemasaran langsung, kita boleh lihat di sini di mana
hubungan secara langsung berlaku di antara pengeluar dan pengguna.  Tidak ada orang tengah atau
perantara digunakan. Produk yang biasa menggunakan saluran agihan ini biasanya mempunyai ciri-ciri
yang tidak tahan lama, namun begitu anda jangan silap faham produk yang tahan lama juga boleh
menggunakan saluran ini.  Ini bergantung kepada polisi sesebuah organisasi , kita boleh lihat produk
Amway, Tupperware dan CNI menjual keluaran mereka dari pintu ke pintu.

Saluran-saluran yang berikutnya adalah saluran-saluran pemasaran tidak langsung.  Cuba kita lihat
saluran 2, terdapat  orang tengah iaitu peruncit. Ia dikatakan mempunyai satu tahap orang tengah
sahaja. Saluran ini juga biasa digunakan, kita boleh lihat peruncit-peruncit kecil di kawasan rumah kita
juga peruncit-peruncit besar terutama di bandar-bandar seperti pasaraya Giant. Pada tahap ini
pengeluar seperti pembuat radio, pakaian, alat-alat permainan dan sebagainya menjual keluaran
mereka kepada peruncit dan seterusnya peruncit menjual terus kepada pengguna akhir.

Saluran 3 mengandungi dua tahap orang tengah iaitu pemborong dan peruncit.  Saluran ini sering
digunakan oleh pengeluar kecil produk makanan, farmasi, perkakasan rumah dan produk-produk
lain. 

Saluran 4 mempunyai tiga tahap orang tengah seperti pemborong, jober dan peruncit.  Kita boleh
lihat saluran ini digunakan dalam industri pembuatan roti, di mana jober berada di antara pemborong
dan peruncit.  Jober membeli daripada pemborong dan menjual kepada peruncit kecil yang biasanya
tidak berurusniaga dengan pemborong besar.

Saluran pengagihan yang mempunyai lebih banyak tahap jarang ditemui.  Jika kita lihat, semakin
banyak atau tinggi bilangan tahap saluran agihan ini, sudah pasti pelbagai masalah yang akan timbul, ini
kerana kurangnya kawalan akibat dari peningkatan ahli di dalam saluran agihan tadi. 

Berdasarkan rajah 5.2 ( ii ) kita boleh lihat saluran bagi produk industri atau produk untuk pemasaran perniagaan.  Pihak pemasar perniagaan boleh menggunakan tenaga jualannya sendiri untuk menjual secara langsung kepada pelanggan perniagaannya.  Ada kalanya pengeluar perlu menjual kepada pengedar industri dan seterusnya pengedar ini tadi akan menjual terus kepada pelanggan industri.  Pengeluar juga boleh menjual melalui wakil pengeluar atau cawangan jualannya sendiri kepada pelanggan perniagaan. Ia boleh menjual melalui wakil pengeluar atau cawangan jualannya sendiri kepada pelanggan perniagaan, atau ia boleh menggunakan wakil dan cawangannya untuk menjual melalui pengedar industri.  Oleh itu kita dapat lihat bahawa saluran pemasaran perniagaan atau  industri ini meliputi saluran pengagihan pelbagai tahap.

Contoh  saluran pemasaran perniagaan adalah pengeluar alat-alat gantian untuk kapalterbang mungkin boleh berhubung terus kepada pelanggan industrinya seperti Airod Sdn. Bhd., atau mungkin Airod Sdn Bhd sebagai pelanggan industri akan mendapatkan alat-alat gantian tersebut dari pengedar industri atau wakil pengeluar. Mereka mungkin  mendapatkan bekalan melalui saluran 4 iaitu di mana pengeluar akan menjual kepada wakilnya dan seterusnya wakil akan menjual kepada pengedar dan akhirnya sampai ke pelanggan industri.  Ini kerana Airod Sdn Bhd sebagai syarikat penerbangan yang juga menjalankan kerja-kerja pembaikan kapal terbang memerlukan pelbagai produk untuk kerja-kerjanya, jadi mereka memang berhubung dengan pelbagai organisasi atau orang tengah.

Di akhir unit ini, anda seharusnya telah dapat memahami takrifan yang sebenar berkenaan saluran agihan beserta peranan-peranannya.  Pengetahuan yang anda perolehi ini akan memudahkan lagi  anda  untuk memahami unit yang seterusnya iaitu promosi yang merupakan elemen terakhir di dalam campuran pemasaran.

No comments :

Post a Comment